ExpressInvoice
Niet ingelogd

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de Paragon Business Portal

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de Paragon Business Portal

De onderstaande Bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op de plaatsing van klantfacturen van PostNL/Cendris (hierna te noemen: ‘PostNL’) in een IT-systeem dat het mogelijk maakt de facturen op te vragen via internet of digitaal te laten aanleveren (hierna te noemen: ‘online facturering’). De gebruiker dient toegang te hebben tot internet om de facturen te kunnen opvragen. De toegang tot internet en de online verbinding die nodig zijn voor het opvragen van factuurgegevens worden niet door PostNL geleverd. Klanten dienen in dit verband zelf een contract af te sluiten met een geschikte aanbieder en dragen ook zelf de kosten daarvan. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op online facturering. Feitelijke opdrachten tot het leveren van diensten zijn in aanvulling op deze Voorwaarden ook – en in het geval van papieren facturen, uitsluitend – onderworpen aan de Algemene Voorwaarden van PostNL.

1. Specificatie van te leveren prestaties

De Business Portal biedt alle klanten de mogelijkheid facturen elektronisch te ontvangen. zodat deze automatisch verwerkt kunnen worden. Klanten kunnen in de Business Portal zowel het format selecteren waarin zij de gegevens willen ontvangen als het kanaal dat zij voor de datatransmissie willen gebruiken.

2. Opmerkingen betreffende de implicaties van online facturering

Het is klanten toegestaan om in hun relatie met PostNL te verwijzen naar de procedure voor online facturering. Commerciële partijen dienen na te gaan of, in verband met de voorheffing BTW en de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen, online facturering voor hen een geschikt systeem is.

3. Randvoorwaarden

Online facturering is beschikbaar op voorwaarde dat de klant aangeeft er geen bezwaar tegen te hebben dat zijn gegevens na uitgifte van de factuur maximaal negentig dagen integraal worden opgeslagen. Een verzoek van de klant om onmiddellijke verwijdering van de opgeslagen gegevens voordat deze termijn is verstreken, is derhalve niet ontvankelijk.

4. Verplichtingen van de klant

Klanten verplichten zich er met name toe om:
- met een zodanige regelmaat factuurgegevens uit een IT-systeem op te vragen dat zij hun verplichtingen voortvloeiende uit hun contractuele relatie met PostNL kunnen vervullen;
- ervoor te zorgen dat zij over de technische faciliteiten beschikken die nodig zijn om online facturen te kunnen opvragen conform de onderhavige overeenkomst;
- facturen te archiveren conform de desbetreffende wettelijke voorschriften.

Klanten kunnen zich niet beroepen op het niet hebben ontvangen van de desbetreffende online factuur.

5. Beëindiging

Elk der partijen kan de contractuele relatie met betrekking tot de Business Portal-dienst schriftelijk opzeggen aan het einde van iedere werkdag, ingaande vanaf de eerstvolgende verrekeningsperiode. Zaterdag daarbij geldt niet als een werkdag. Een dergelijke opzegging heeft geen gevolgen voor de overeenkomst met PostNL ten aanzien waarvan de facturen worden uitgeschreven.

6. Beperking van de aansprakelijkheid

6.1. PostNL is onbeperkt aansprakelijk voor alle gevallen van schade die zijn toe te schrijven aan opzet, grove nalatigheid en het ontbreken van de gewaarborgde kwaliteit bij de elektronische transmissie van de door de klant opgevraagde factuurgegevens.
6.2. In geval van geringe nalatigheid is PostNL uitsluitend aansprakelijk indien zij vervolgens in gebreke blijft bij het leveren van haar prestaties, de prestaties niet meer kan leveren of een belangrijke (fundamentele) verplichting niet kan naleven. In dergelijke gevallen is PostNL onbeperkt aansprakelijk voor alle gevallen van letsel die aan dat verzuim kunnen worden toegeschreven. De aansprakelijkheid voor materiële en geldelijke schade in de zin van gevolgschade waarvan bij het afsluiten van de onderhavige overeenkomst redelijkerwijs te verwachten viel dat deze zich zou voordoen, blijft beperkt tot een maximumbedrag van EUR 5000,-.
6.3. In het geval dat PostNL in gebreke blijft bij het nakomen van haar verplichtingen is zij onbeperkt aansprakelijk indien dit ertoe leidt dat zij door onvoorziene omstandigheden haar prestaties niet kan leveren, behoudens wanneer de schade zich ook zou hebben voorgedaan als zij haar verplichtingen wel naar behoren was nagekomen.
6.4. Aansprakelijkheid in alle overige gevallen van schade is uitgesloten, behoudens voor zover anderszins bepaald in de geldende productaansprakelijkheidswetgeving.
6.5. De aansprakelijkheid van PostNL voor gevallen van schade die het gevolg zijn van misbruik van een wachtwoord of incorrecte invoer in het Business Portal is expliciet uitgesloten. PostNL kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid van diensten van internetproviders of andere dienstverleners.

7. Gegevensbeveiliging

7.1. Klanten dienen de aan hen verstrekte wachtwoorden geheim te houden teneinde misbruik door derden te voorkomen. Zodra een klant weet of gegronde reden heeft te vermoeden dat zijn wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is, dan is hij verplicht zijn wachtwoord onmiddellijk te wijzigen.
7.2. Toegang tot het portal dient uitsluitend via een beveiligde verbinding te geschieden.
7.3. PostNL is niet verplicht nadere aanvullende maatregelen te treffen ter beveiliging van de gegevens.

8. Diversen

De prestaties worden verricht in Den Haag en vallen uitsluitend onder de jurisdictie van de bevoegde rechter te Den Haag, behoudens voor zover onder de geldende wetgeving deze bevoegdheid toekomt aan een andere rechter of sprake is van een overeenkomst met een particuliere consument of een andere niet-commerciële partij.

In geval van tegenstrijdigheden tussen deze Nederlandse versie en de Engelse versie van de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de Business Portal prevaleert de Nederlandse versie.

Datum: 02/2010